Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe informacje o jednostce:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Staszica 3, 56-416 Twardogóra
tel. / fax: 71 315 80 14
e-mail: zsp.twardogora@poczta.fm
oficjalna strona internetowa: www.zsptwardogora.pl
dyrektor: mgr inż. Edyta Pciak-Rogala
NIP: 911-14-08-022
REGON: 000192962
Godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

Schemat organizacyjny:

Pobierz

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawach wprowadzających nowy ustrój szkolny oparty na podbudowie gimnazjum. Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zmierza w kierunku zwiększenia oferty edukacyjnej dającej pełne średnie wykształcenie, z jednoczesnym przygotowaniem absolwenta do wyboru kierunku studiów wyższych lub szkoły policealnej przygotowującej do pracy zawodowej. Podstawowe kompetencje to kształcenie, wychowanie i opieka nad młodzieżą uczęszczającą do szkoły wchodzących w skład zespołu. Szkoły zapewniają młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji uczniów i ich rodziców. Zespół wydaje świadectwa potwierdzające poziom osiągniętych umiejętności i kwalifikacji. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze realizuje swoje statutowe cele i zadania we współpracy z zakładami pracy, Radą Rodziców, przedstawicielami uczniów oraz innymi instytucjami wspierającymi jego działalność.

 

Struktura własnościowa:

 

Nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi, położonymi w Twardogórze przy ul. Staszica 3 oraz przy ul. Wrocławskiej 6 stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego oddanego nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 

  • Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00.
  • Pracownicy komórek przyjmują petentów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
  • Wnioski, skargi i inne pisemne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym, następnie pismo zostaje przedłożone do dekretacji dyrektorowi szkoły i kierowane do rozpatrzenia przez odpowiednie osoby wg zakresu obowiązków. Termin załatwiania spraw wynosi dwa tygodnie.
  • Sekretariat Zespołu jest czynny w godzinach od 7:00 do 15:00, sprawy uczniowskie załatwiane są codziennie w sekretariacie szkoły.
  • Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w regulaminie organizacyjnym Zespołu.

Aktualne przetargi:

brak aktualnych przetargów

 

Archiwum przetargów:

brak archiwalnych przetargów

 

Praca w naszej szkole:

brak ofert pracy

 

BIP organu prowadzącego:

bip.powiat-olesnicki.pl