sobota, 22 lipca 2017
4.jpg 3.jpg abc1.jpg 2.jpg 5.jpg 6.jpg

Technik technologii drewna
PDF

Technikum w zawodzie technik technologii drewna to średnia szkoła zawodowa o czteroletnim cyklu kształcenia.

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum, trzyletnim technikum uzupełniającym lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Warunkiem uzyskania tytułu technika technologii drewna jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Praca w tym zawodzie wymaga posiadania aktualnych badań lekarskich oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do podstawowych zadań technika technologii drewna należy:

  • rozpoznawanie gatunków drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja,
  • dobór, ocena jakości oraz zastosowanie surowców i materiałów produkcyjnych takich, jak kleje, lakiery, tworzywa sztuczne i metale

Technik technologii drewna:

  • steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy.
  • organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. -- - przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych.
  • wykonuje rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.


W pracy technika technologii drewna ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jego praca odbywa się przede wszystkim w halach produkcyjnych o znacznym nasileniu hałasu, w podwyższonej temperaturze, wilgotności i zanieczyszczeniu pyłem drzewnym oraz oparami klejów, lakierów i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcyjnym, w magazynach produktów drzewnych lub w pomieszczeniach biurowych, a także na wolnym powietrzu - przy składowaniu drewna. Najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia jest hałas i urazy mechaniczne.

Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a tym samym uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.


Technik technologii drewna może być zatrudniony w:

  • zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań , galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna,
  • działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych
  • na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca - konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


Uzyskanie świadectwa maturalnego uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów wyższych, a także umożliwia podjęcie nauki w szkołach policealnych oraz na kursach kwalifikacyjnych.

 

 

Created by Jakub Paciorkowski