sobota, 22 lipca 2017
4.jpg 3.jpg abc1.jpg 2.jpg 5.jpg 6.jpg

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
PDF

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach robotniczych (m.in. stolarz, tapicer, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych). Jest to klasa kształcąca młodocianych pracowników. Nauka trwa trzy lata.

Przygotowanie młodocianych pracowników odbywa się poprzez naukę zawodu u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne organizowane w PCKZ w Oleśnicy (w każdej klasie 4-tygodniowe kursy dokształcające). Zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach pracy pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Warunkiem uczęszczania do oddziału dla młodocianych pracowników jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa szczegółowo określa warunki i przebieg szkolenia praktycznego. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach nauki zawodu, a cały okres szkolenia zostaje im wliczony do stażu pracy.

Po ukończeniu każdej kompetencji w ramach kształcenia zawodowego w danym zawodzie, uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej względnie w zawodach rzemieślniczych uczeń może po ukończeniu szkoły przystąpić do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej dalsze kształcenie możliwe jest w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych (bezpłatnym w naszej szkole) oraz na kursach kwalifikacyjnych.

 

 

Created by Jakub Paciorkowski