Granty na zakup sprzętu komputerowego

Gmina Twardogóra ogłosiła nabór na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Poniżej link do naboru:

https://bip.twardogora.pl/kategorie/223-informacje-i-ogloszenia/artykuly/1181-program-granty-ppgr-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym

W ramach udzielonego Gminie grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptop/ komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł lub tablet o wartości do 1,5 tys. zł ) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga: osoba-rodzic, zamieszkały obecnie na terenie gminy uprawnionej do złożenia, może złożyć wniosek/oświadczenie o przyznanie sprzętu w przypadku, gdy krewny w linii prostej dziecka pracował w PGR położonym na terenie innej gminy, ale również uprawnionej.  W takiej sytuacji można składać Oświadczenie do upoważnionego urzędu gminy wg miejsca zamieszkania.

Wnioski należy złożyć do dnia 04.11.2021 r.:

  • w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 10) Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14,
  • w sekretariatach placówek oświatowych na terenie Gminy Twardogóra. PROSIMY RÓWNIEŻ O PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I DOSTARCZANIE ICH POD KONIEC PRACY DO UMIG na BOK – bardzo dziękujemy za pomoc.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Malwina Strzech (tel. 71 399 22 00) oraz Joanna Sobiś (tel.  71 399 22 43).

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji.