Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 i zasadniczą pomoc w przygotowaniu do egzaminu.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony według nowych zasad.

 • Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
 • Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.

Więcej informacji o zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2022/2023 można znaleźć w odrębnym informatorze Część ogólna.

Zadania egzaminacyjne – egzamin maturalny w Formule 2023

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą sprawdzały stopień opanowania przez absolwentów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z 2018 r. (Dz.U. poz. 467).

Zmodyfikowana zostanie również – względem obecnie stosowanej – formuła niektórych egzaminów, w tym np.

 1. arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie składał się z trzech części, tj. czytania ze zrozumieniem, testu historycznoliterackiego oraz wypracowania. Na rozwiązanie zadań maturzyści będą mieli 240 minut; dużo większą wagę będzie przykładać się do sprawdzenia znajomości i problematyki lektur obowiązkowych oraz umiejętności retorycznych – tworzenia krótszej i dłuższej wypowiedzi pisemnej;
 2. arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z dwóch części, tj. testu z zakresu historii i teorii literatury oraz wypracowania. Na rozwiązanie zadań maturzyści będą mieli 210 minut; dużo większą wagę będzie przykładać się do sprawdzenia znajomości i problematyki lektur obowiązkowych oraz umiejętności retorycznych – tworzenia krótszej i dłuższej wypowiedzi pisemnej;
 3. zestaw zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego będzie składał się z dwóch zadań, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na stronie CKE na dwa lata przed egzaminem;
 4. w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym:
  1. zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać 5 albo 6 punktów, na rzecz większej liczby zadań, za rozwiązanie których można uzyskać 1 albo 2 punkty
  2. zwiększona została liczba zadań otwartych w arkuszu,
  3. wprowadzone zostaną nowe typy zadań, wykorzystywane już w egzaminie ósmoklasisty, np. zadania prawda – fałsz, zadania na dobieranie, zadania na uzupełnianie luki,
  4. wprowadzone zostaną zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności matematyczne w kontekstach praktycznych;
 5. w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie rozszerzonym zdający będą rozwiązywali wyłącznie zadania otwarte – zrezygnowano ze stosowanych obecnie zadań wyboru wielokrotnego (ABCD) oraz zadania z kodowaną odpowiedzią;
 6. w egzaminach z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach: podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym – wprowadzono zadania otwarte w każdej części arkusza, tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki);
 7. w arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zrezygnowano z wypracowania na rzecz dwóch dłuższych wypowiedzi pisemnych, w tym wypowiedzi w formie pisma formalnego (np. zażalenia, pozwu, apelacji, odwołania, skargi) na podstawie różnych materiałów źródłowych;
 8. w arkuszu egzaminacyjnym z historii na poziomie rozszerzonym wprowadzono nowe zasady oceniania wypracowania;
 9. w arkuszach egzaminacyjnych z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii na poziomie rozszerzonym) zwiększono udział zadań w wiązkach, tj. zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie wspólnego materiału źródłowego (tekstów, wykresów, tabel itd.);
 10. egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzany w jednej części (nie tak jak obecnie – w dwóch);
 11. w arkuszach egzaminacyjnych z wielu przedmiotów wykorzystywane będą zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu w kontekście praktycznym, dnia codziennego.

 

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-o-egzaminie-maturalnym-w-formule-2023

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Informatory – CKE