Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zsptwardogora.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Śliwak, dorotasliwak@zsptwardogora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3158014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli. Wejście główne do budynku szkoły (od ulicy Stanisława Staszica): 1 stopień.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Brak możliwości dotarcia na piętra. Dostępny korytarz parteru - sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, dwie sale lekcyjne, gabinet pielęgniarki, księgowość.
  3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Nie stosuje się.
  4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na parkingu przy ulicy Szkolnej.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia). Nie ma ograniczeń.
  6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line. Nie ma.