Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodach robotniczych (m.in. stolarz, tapicer, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych).

Jest to klasa kształcąca młodocianych pracowników.

Nauka trwa trzy lata.

Przygotowanie młodocianych pracowników odbywa się poprzez naukę zawodu u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne organizowane w PCKZ w Oleśnicy lub w innych ośrodkach kształcenia praktycznego (w każdej klasie jeden 4-tygodniowy kurs dokształcający). Zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach pracy pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Warunkiem uczęszczania do oddziału dla młodocianych pracowników jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa szczegółowo określa warunki i przebieg szkolenia praktycznego. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach nauki zawodu, a cały okres szkolenia zostaje im wliczony do stażu pracy.

Po ukończeniu kształcenia zawodowego w danym zawodzie, uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, albo przystąpić do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej, gdy kształcenie odbywa się w zawodach rzemieślniczych.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia możliwe jest dalsze kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych (bezpłatnym w naszej szkole), gdzie można zdobyć średnie wykształcenie i przygotować się do egzaminu maturalnego oraz na kursach kwalifikacyjnych, gdzie można zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.