Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

 

W roku szkolnym 2020/2021 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego” – Poprawa Efektów”, który realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

W projekcie udział biorą uczniowie klasy trzeciej Technikum, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji. Zajęcia realizowane są w grupie liczącej 6 osób. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach projektu, a także odbycie stażu w różnych podmiotach gospodarczych pozwoli uczniom pogłębić umiejętności i zdobyć dodatkowe doświadczenie. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu kompetencji zawodowych i zwiększą ich szanse na rynku pracy.

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne,  Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego (4 miastami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz 5 powiatami: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickim i Świdnickim) projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. 

Główny cel projektu: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.  

Zadania: 

Przeprowadzenie cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych  

Realizacja staży zawodowych u pracodawców 

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 do 30.06.2023 

Całkowita wartość projektu: 9 784 775,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Oleśnickiego 285 060,00 zł 

Kwota dofinansowania z UE: 9 784 775,00 zł

Harmonogram

Harmonogram