Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Pobierz podanie o przyjęcie do szkoły.

Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedzę o społeczeństwie i geografię.

Ukończenie szkoły umożliwia:

a) uzyskanie średniego wykształcenia,
b) przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
c) dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
d) podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.

Nauka trwa 4 lata – 8 semestrów, dla absolwentów gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej. Absolwenci  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej i uzyskać wykształcenie średnie w trzy lata.

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Twardogórze można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,  tel. 713158014.