Jak wygląda nabór do naszej szkoły?

Rekrutacja do szkoły dla młodzieży na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru rekrutacje.edu.com.pl.

Informacja o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze (wszystkie oddziały):

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny (najwyższa ocena)
  • informatyka

Regulamin rekrutacji

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze (wszystkie oddziały):

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny (najwyższa ocena)
  • informatyka

Regulamin rekrutacji

 

Technikum

Szkoła Branżowa I stopnia

Podobnie jak w innych szkołach powiatu oleśnickiego i całym województwie dolnośląskim rekrutacja do klas szkół młodzieżowych prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru z wykorzystaniem Internetu.

Absolwentów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego prosimy o skorzystanie ze strony: dolnoslaskie.edu.com.pl

Na stronie tej dostępny jest system elektronicznego naboru, w którym należy założyć swoje konto, wybrać trzy szkoły i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

Absolwentów prosimy o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w elektronicznym systemie rekrutacji, przede wszystkim o przestrzeganie podanych tam terminów.

Wszelkich informacji związanych z naborem udziela sekretariat szkoły (tel. 713158014) oraz przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej (tel. 780289103; e-mail: biblioteka@zsptwardogora.pl).

 

 

Rekrutacja do szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedzę o społeczeństwie i geografię.

Ukończenie szkoły umożliwia:

a) uzyskanie średniego wykształcenia,
b) przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
c) dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
d) podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.

Nauka trwa 4 lata – 8 semestrów, dla absolwentów gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Twardogórze można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,  tel. 713158014.