Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim

ANKIETA

Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim

1.Powiat Oleśnicki w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim nr FEDS.08.01-IZ.00-0013/23 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

2. Celem głównym projektu jest: jest poprawa jakości kształcenia w ZSP w Bierutowie i Twardogórze poprzez zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 90 uczniów (25 kobiet, 65 mężczyzn) ZSPB i 90% z 107 uczniów (42 kobiet, 65 mężczyzn) ZSPT oraz poprzez nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji przez min. 90% z 20 nauczycieli/ek (13 kobiet, 7 mężczyzn) ZSPB i 90% z 15 nauczycieli/ek (13 kobiet, 2 mężczyzn) ZSPT w okresie 01.02.2024 – 30.09.2025.

3. Grupę docelową stanowi: 90 (25K, 65M) uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie z kierunków technik informatyk, technik logistyk, w tym 6 uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 107 (42K, 65M) uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze z kierunków technik programista, technik reklamy, w tym 12 uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 3 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością, 20 (13K, 7M) nauczycieli/ek Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie, 15 (13K, 2M) nauczycieli/ek Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze.

4. Cel realizowany będzie poprzez zadania:

 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęty,

 • kursy i szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej,

 • zajęcia podnoszące umiejętności uczniów/uczennic niezbędne na rynku pracy,

 • zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów/uczennic,

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,

 • wyjazdy na uczelnie wyższe,

 • staże zawodowe.

5. Całkowita wartość projektu: 1 798 017,16

Dofinansowanie projektu: 1 438 413,72

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie


REGULAMIN PROJEKTU

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 lutego 2024 do 30 września 2025 roku na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w ZSP w Bierutowie i Twardogórze poprzez zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 90 uczniów (25 kobiet, 65 mężczyzn) ZSPB i 90% z 107 uczniów (42 kobiet, 65 mężczyzn) ZSPT (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”) oraz poprzez nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji przez min. 90% z 20 nauczycieli/ek (13 kobiet, 7 mężczyzn) ZSPB i 90% z 15 nauczycieli/ek (13 kobiet, 2 mężczyzn) ZSPT w okresie 01.02.2024 – 30.09.2025.

 

 • 2

Słownik pojęć

    Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 • Beneficjent – Powiat Oleśnicki.
 • Realizator projektu 1- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie (ZSPB).
 • Realizator projektu 2 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze (ZSPT).
 • Partner projektu – Project Hub Sp. z o.o.
 • Projekt – 08.01-IZ.00-0013/23 – pn. „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”.
 • Uczestnik Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
 • Biuro Projektu – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie Pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze ul. Staszica 3, 56-416 Twardogóra.
 • Osoba z niepełnosprawnością – za osoby z niepełnosprawności uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 • Osoby pochodzące z obszarów wiejskich – Należy rozumieć jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
 • Osoby pracujące – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 • Osoba nieaktywne zawodowo – zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 

 • 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. W Projekcie może uczestniczyć:
  • 90 (25K, 65M) uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie z kierunków technik informatyk, technik logistyk, w tym 6 uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • 107 (42K, 65M) uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze z kierunków technik programista, technik reklamy, w tym 12 uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 3 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością,
  • 20 (13K, 7M) nauczycieli/ek Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie,
  • 15 (13K, 2M) nauczycieli/ek Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze.
 2. Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy wraz deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz umowę uczestnictwa w projekcie, którą należy jednostronnie podpisać oraz złożyć w 2 egzemplarzach wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 3. W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej rodzica/prawnego opiekuna.
 4. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
 5. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

 • 4

Zakres wsparcia

 1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:

Część I:

Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęty – ZSP w Bierutowie oraz ZSP w Twardogórze.

 

Część II:

Kursy i szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej – ZSP w Bierutowie:

 • Kurs języka angielskiego dla nauczycieli, 15 nauczycieli/ek, 30h;
 • Praca z uczniem o SPE w edukacji włączającej – praktyczne pomysły 20 nauczycieli/ek, 16h;
 • Wprowadzenie do zarządzania Windows Server 2019, 1 nauczycieli/ek, 35h;
 • Windows Server 2019 Administration, 1 nauczycieli/ek, 35h;
 • Microsoft Azure Fundamentals, 2 nauczycieli/ek, 7h;
 • Podstawy programowania w JAVASCRIPT, 1 nauczycieli/ek, 28h;
 • PHP – podstawy programowania, 1 nauczycieli/ek, 21h;
 • Administrator Linux, 1 nauczycieli/ek, 25h;
 • Zaawansowana administracja systemem Linux, 1 nauczycieli/ek, 9h;
 • Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulacje, 20 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h/gr;
 • Depresja uczniów. Rozpoznawanie symptomów, 20 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h/gr;
 • Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole. Usystematyzowanie wiedzy prawnej, 20 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h/gr;
 • System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne, 20 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h/gr;

Kursy i szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej – ZSP w Twardogórze:

 • Nastolatek w kryzysie, 15 nauczycieli/ek, 6h;
 • Czytanie ze zrozumieniem warunkiem skutecznego zapamiętywania, 15 nauczycieli/ek, 5h;
 • Kurs instruktora koszykówki, 1 nauczycieli/ek, 18h;
 • Kurs instruktora piłki siatkowej, 1 nauczycieli/ek, 18h;
 • Grafika wektorowa w Inkscape, 1 nauczycieli/ek, 3h;
 • Microsoft Excel – kurs średnio-zaawansowany, 1 nauczycieli/ek, 16h;
 • Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulacje, 15 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h;
 • Depresja uczniów. Rozpoznawanie symptomów, 15 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h;
 • Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole. Usystematyzowanie wiedzy prawnej, 15 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h;
 • System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne, 15 nauczycieli/ek, 2 gr x 16h;

 

Część III:

Zorganizowanie staży uczniowskich dla 99 uczniów w wymiarze 180h/uczestnika:

 • 45 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie (18K, 27M), w tym 22 uczniów kierunku technik informatyk i 23 uczniów kierunku technik logistyk;
 • 54 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze (22K, 32M), w tym 27 uczniów kierunku technik programista oraz 27 uczniów kierunku technik reklamy.

 

Część IV:

Zajęcia podnoszące umiejętności uczniów/uczennic niezbędne na rynku pracy – ZSP w Bierutowie.

W ramach wsparcia 90 uczniów (25K, 65M) weźmie udział w kursach (weekendowych/popołudniowych, śr. 8h/dzień) oraz zostaną zorganizowane zajęcia:

 • Kurs na operatora wózka widłowego, 30 uczniów, 24h;
 • Kurs tworzenia sklepu internetowego, 15 uczniów, 16h;
 • Kurs obsługi programu graficznego Adobe Photoshop, 12 uczniów, 15h;
 • Kurs na operatora drona, 10 uczniów, 12h;
 • Kurs grafiki i druku 3D, 12 uczniów, 4h;
 • Kurs programowanie gier w Unity 2D, 15 uczniów, 11,5h;
 • Kurs na magazyniera, 10 uczniów, 40h;
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej, 20 uczniów, 12h.

Kursy 2), 3), 4), 5), 6) są skierowane dla uczniów z kierunku technik informatyk, a kursy 1), 7), 8) są skierowane dla uczniów z kierunku technik logistyk.

Zajęcia podnoszące umiejętności uczniów/uczennic niezbędne na rynku pracy – ZSP w Twardogórze.

W ramach wsparcia 60 uczniów (24K, 36M) weźmie udział w kursach (weekendowych/popołudniowych, śr. 8h/dzień) oraz zostaną zorganizowane zajęcia:

 • Kurs obsługi programu graficznego Adobe Photoshop, 20 uczniów, 15h;
 • Kurs grafiki i druku 3D, 20 uczniów, 4h;
 • Kurs tworzenia sklepu internetowego, 20 uczniów, 16h.

Szkolenia prowadzić będą do nabycia kompetencji (IV etapy nabycia, uczniowie dostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia). Kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb danego UP. Każdy UP, który zakończy swoje uczestnictwo w szkoleniu/kursie, weźmie udział w egzaminie/teście wiedzy mającym na celu weryfikację kwalifikacji/kompetencji.

 

Część V:

Zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów/uczennic – ZSP w Bierutowie, w ramach których zorganizowane zostaną:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka obcego dla 45 uczniów (18K), służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukukacji

+ zajęcia z matematyki: 1h/tydz x 4 gr/semestr x 3 semestry x 13 tyg/sem, razem: 156h.

+ zajęcia z języka obcego: 1h/tydz x 4 gr/semestr x 3 semestry x 13 tyg/sem, razem: 156h.

 • Koło zainteresowań z informatyki dla 20 UCZ – poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki/technologii informacyjnej.

+ koło informatyczne: 1h/tydz x 2 gr/semestr x 3 semestry x 13 tyg/sem, razem: 78h.

Zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów/uczennic – ZSP w Twardogórze w ramach których zorganizowane zostaną:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka obcego dla 54 uczniów (22K), służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacji

+ zajęcia z matematyki: 1h/tydz x 4 gr/semestr x 3 semestry x 13 tyg/sem, razem: 156h. + zajęcia z języka obcego: 1h/tydz x 4 gr/semestr x 3 semestry x 13 tyg/sem, razem: 156h.

 • Koło zainteresowań z informatyki dla 20 UCZ – poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki/technologii informacyjnej.

+ koło informatyczne: 1h/tydz x 2 gr/semestr x 3 semestry x 13 tyg/sem, razem: 78h.

 

Część VI:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 197 uczniów (90 uczniów ZSPB oraz 107 ZSPT).

Każdy z uczniów będzie musiał wypełnić testy wskazane przez doradcę na pierwszym spotkaniu- 1h na ucznia. Testy będą wybierane pod kątem ich adekwatności indywidualnie dla każdego z uczniów. Każdy test będzie musiał skończyć się wygenerowaniem raportu. Raporty będą omawiane na drugim spotkaniu ucznia z doradcą – w wymiarze 2 h na ucznia. Uczeń po skończonej sesji otrzyma wskazówki dot. kierunku rozwoju zaw. i/lub kontynuacji nauki, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji; możliwości budowania ścieżki kariery zawodowej; dodatkowych kompetencji, które są potrzebne do podążania wybraną ścieżką edukacyjną. Doradztwo będzie realizowane zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

 

Dla każdego ucznia/uczennicy przewidziane są działania z zakresu kompetencji zielonych, w tym niezbędnych do pracy w sektorach zielonej gospodarki i wiedzy o klimacie. W projekcie każdy uczeń/uczennica otrzyma opracowanie z zakresu praktycznego wykorzystania zielonych kompetencji w pracy zawodowej, transformacji ekologicznej, dbałości o przyrodę.

 

 • 5

Procedury rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie szkół objętych projektem, w pierwszym miesiącu projektu (rekrutacja główna) i w kolejnych miesiącach (rekrutacja uzupełniająca – np. po wycofaniu się Uczestnika Projektu).

 1. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 232 Uczestników Projektu z obszaru województwa dolnośląskiego, w tym: 197 uczniów oraz 35 nauczycieli.
 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z oświadczeniem, deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w projekcie jednostronnie podpisanej przez uczestnika projektu lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez jej rodzica/opiekuna prawnego(w 2 egzemplarzach) oraz wymaganych dokumentów:
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający niepełnosprawność – dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnością;
 • zaświadczenia wydanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie/Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze o statusie ucznia tej szkoły;
 • oświadczenie dyrektora szkoły i ucznia o nie realizowaniu przez Uczestnika do tej pory kształcenia praktycznego u pracodawców – jeśli dotyczy;
 • kserokopię orzeczenia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnego z ustawą Prawo oświatowe – jeśli dotyczy;
 • opinię wychowawcy, pedagoga lub dyrektora wskazującą, że Uczestnik zagrożony jest przedwczesnym wyjściem z systemu edukacji – jeśli dotyczy;
 • decyzję wydaną przez OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy OPS potwierdzającą niski status społeczno-ekonomiczny rodziny – jeśli dotyczy.
  1. weryfikacja kryteriów formalnych tj.:

DLA UCZNIÓW:

 • miejsce nauki w województwie dolnośląskim;
 • posiadanie statusu ucznia Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie na kierunku technik informatyk, technik logistyk/Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze na kierunku programista, technik reklamy.

DLA NAUCZYCIELI:

 • miejsce pracy w województwie dolnośląskim;
 • nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie/Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze;
 • wykształcenie wyższe.
  1. weryfikacja kryteriów punktowych, za które można uzyskać następującą liczbę punktów:

DLA UCZNIÓW:

 • uczniowie, którzy nie realizowali do tej pory kształcenia praktycznego u pracodawców – 20 pkt.
 • uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie w rozum. ustawy o rehabilitacji zaw. i społecznej) – 10 pkt.
 • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (orzeczenie zg. z ustawą Prawo oświatowe) – 8 pkt.
 • uczniowie zagrożeni przedwczesnym wyjściem z systemu edukacji – 8 pkt. (opinia wychowawcy, pedagoga czy dyrektora)
 • uczniowie z obszarów wiejskich (oświadczenie ucznia/rodzica) oraz z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym (decyzje wydawane przez OPS lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy OPS) – 8 pkt

DLA NAUCZYCIELI:

 • staż pracy (1-3 lata – 1 pkt, 4 – 8 lat – 3 pkt, 9 i więcej – 10 pkt),
 • brak uczestnictwa w kursach, szkoleniach, studiach w ciągu ostatniego roku – 1 pkt, 3 lat – 3 pkt, 5 i więcej lat – 5 pkt.
  1. poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
  2. podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie przez przedstawiciela POWIATU OLEŚNICKIEGO lub przedstawiciela Realizatora 1 lub Realizatora 2.
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu -w sekretariatach szkoły oraz na stronach internetowych szkół.
  2. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu, tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie lub Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze.
  3. O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3 oraz uzyskanie najwyższej liczby punktów z kryteriów punktowych. W przypadku równorzędnych zgłoszeń, tzn. z taką samą liczbą punktów, priorytetowo podczas rekrutacji traktowane będą osoby niepełnosprawne i os z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, później kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

– zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

– złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych

 1. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub pocztową w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 1. Utworzona zostanie lista rezerwowych zgłoszeń, która umożliwi zakwalifikowanie się do projektu kolejnych osób w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród kandydatów zgłaszających udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie. Lista rezerwowa utworzona będzie w ten sam sposób, co lista podstawowa.
 2. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w biurze projektowym znajdującym się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze.
 3. Istnieje możliwość tłumaczenia dokumentów rekrutacyjnych na język migowy.
 4. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje kierownik projektu.

 

 • 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zajęć przeprowadzanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
 • potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu;
 • wypełniania testów wiedzy przed i po zakończeniu każdego bloku szkoleniowego;
 • Uczestnictwa w egzaminie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, jeśli dane wsparcie się nim kończy.
 1. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem.
 2. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 3.
 3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Kierownika projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
 4. Kierownik projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach.
 5. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
 • przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie;
 • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 8.01 Dostęp do edukacji – „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”.

 

 • 7

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu oraz testów wiedzy.
 2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania zajęć szkoleniowych, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia formularza monitorowania uczestników.
 4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

 • 8
  Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do który został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
  3. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.
  4. W przypadku wycofania lub rezygnacji z Uczestnika z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, pod warunkiem nie opuszczenia max. 20% zajęć.
  5. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

 

 • 9

Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2024 roku i obowiązuje do 30 września 2025 roku.

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych:

https://www.zspbierutow.pl/

https://www.zsptwardogora.pl/

 1. Biura Projektu znajdujące się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze zapewniają Uczestnikom Projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 2. Strona internetowa, na której będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostosowane do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA (z drobnymi wyjątkami).
 3. Istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent ON, materiały szkoleniowe w formie dostępnej.
 4. Jeśli osoba z niepełnosprawnościami zgłosi taką potrzebę, będzie miała możliwość skorzystania z usług dostępowych in. takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumaczenia na język Braill’a, pętle indukcyjne, dieta dostosowana do niepełnosprawności.

[1] W przypadku zmiany stawki wynikającej z przepisów prawnych zostanie ona zrewaloryzowana.