Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Najważniejsze daty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.
  • W terminie od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Skierowania na bezpłatne badania lekarskie będą wydawane do dnia 24 lipca 2023 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 31 lipca 2023 r.