Technik ekonomista

Technikum w zawodzie technik ekonomista to średnia szkoła zawodowa o czteroletnim cyklu kształcenia dla absolwentów gimnazjum i pięcioletnim cyklu kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej.

Szkoła uczy stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizującymi, przygotowuje pracowników do różnych dziedzin życia gospodarczego i administracyjnego. Program kształcenia obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, spółdzielczych organizowanych przez szkołę.

Technikum stwarza uczniom warunki do kształtowania następujących umiejętności:

 • posługiwania się pojęciami ekonomicznymi
 • rozumienia zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zasad społecznego procesu gospodarowania
 • wdrażania do przedsiębiorczości
 • aktualizowania posiadanej wiedzy
 • zakładania i prowadzenia firmy
 • analizowania zjawisk zachodzących w środowisku pracy
 • przewidywania wyników zjawisk ekonomicznych
 • korzystania z różnych źródeł prawa
 • analizowania i interpretowania przepisów prawa
 • organizowania stanowisk pracy
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego
 • organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów
 • obliczania i interpretacji wskaźników ekonomicznych
 • wykazania znajomości zasad opłacalności inwestycji
 • wykazania zasad efektywnego zarządzania zasobami rzeczowymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • uzasadnienia ekonomicznych i społecznych aspektów działania marketingowego
 • prowadzenia uproszczonych form ewidencji zdarzeń gospodarczych z zastosowaniem technik informatycznych
 • uczciwości i odpowiedzialności wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania powierzonych zadań
 • prawidłowego sporządzania pism i dokumentów oraz prowadzenia korespondencji
 • obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych
 • sporządzenia planu działania małego podmiotu gospodarczego
 • stosowania zasad i metod analizy finansowej i wykorzystywania jej wyników w procesach decyzyjnych
 • posługiwania się komunikacją interpersonalną
 • stosowania zasad dobrego wychowania
 • autoprezentacji

Predyspozycje psychiczne i fizyczne:

 • spostrzegawczość
 • zdolność koncentracji uwagi
 • dobra pamięć – szczególnie do cyfr
 • uzdolnienia rachunkowe
 • rozumowanie logiczne
 • wyobraźnia i myślenie twórcze
 • niezależność
 • samodzielność w realizacji zadań
 • inicjatywność
 • dokładność
 • ciekawość
 • gotowość ciągłego specjalistycznego dokształcania się

Zainteresowania:

 • zamiłowanie do pracy naukowej
 • zainteresowania gospodarką i polityką, związkami ogólnogospodarczymi i zagadnieniami gospodarki i ekonomiki przedsiębiorstw
 • naukami społecznymi i prawem
 • zamiłowanie do obcowania z danymi i z liczbami
 • zamiłowanie do planowania, kalkulowania i organizowania

Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po każdej z dwóch kwalifikacji, a tym samym uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika. Uzyskanie świadectwa maturalnego uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów wyższych, a także umożliwia podjęcie nauki w szkołach pomaturalnych i policealnych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
 • wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych
 • stanowiska związane z finansami i rachunkowością
 • prowadzenie doradztwa biznesowego
 • wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

Absolwent po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej na kierunkach:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • bankowość
 • zarządzanie
 • marketing
 • doradztwo podatkowe
 • psychologia w biznesie
 • business management
 • i innych