Technik reklamy

Zawód technik reklamy jest zawodem wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Nauka zawodu w systemie dziennym dla absolwentów gimnazjum trwa 4 lata, absolwenci szkoły podstawowej uczą się w pięcioletnim cyklu kształcenia.

Technik reklamy:

 • pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
 • tworzy produkuje i publikuje przekazy reklamowe dla potrzeb różnych typów mediów
 • rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne w gospodarce rynkowej
 • wykorzystuje podstawy psychologii i socjologii pracy dla potrzeb organizowania reklamy
 • opracowuje oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych
 • dobiera środki i nośniki reklamy w zależności od celów (funkcji) reklamy oraz branży towarowej
 • posługuje się komputerem jako narzędziem pracy, tworzy tekst i slogan reklamowy oraz ocenia skuteczność tych form
 • tworzy podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej, organizuje sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowuje produkcję filmów reklamowych
 • organizuje sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowuje produkcję filmów reklamowych
 • rezerwuje, kupuje powierzchnię i czas reklamowy w różnych typach mediów reklamowych
 • wykorzystuje znajomość języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych, w szczególności przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi
 • organizuje działalność informacyjną przedsiębiorstwa (public relations): konferencje prasowe, konkursy, degustacje, pokazy, demonstracje próbek towaru

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, organizacja reklamy, prawo, elementy towaroznawstwa, język angielski zawodowy, pracownia rysunku i technik reklamy, grafika komputerowa, pracownia multimediów, specjalizacja: zarządzanie małą firmą, praktyka zawodowa. Po każdej kompetencji wyodrębnionej w ramach zawodu przeprowadza się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin odbywa się w siedzibie szkoły, a przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Cechy wskazane w zawodzie:

 • komunikatywność
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej
 • kreatywność
 • zmysł plastyczny
 • pełna sprawność fizyczna
 • dobry ogólny stan zdrowia

Po ukończeniu kształcenia absolwent może być zatrudniony w: w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych, oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach wyższych.