Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Pobierz podanie o przyjęcie do szkoły.

Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedzę o społeczeństwie i geografię.

Ukończenie szkoły umożliwia:

a) uzyskanie średniego wykształcenia,
b) przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
c) dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
d) podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.

Nauka trwa:

3 lata – 6 semestrów dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej,

4 lata – 8 semestrów, dla absolwentów gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Od 15 czerwca do 3 sierpnia 2020 r. kandydaci składają podanie o przyjęcie do szkoły, które jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Do 4 sierpnia 2020 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów.

12 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

19 sierpnia 2020 godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych.

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Twardogórze można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,  tel. 713158014.