Kandydaci zakwalifikowani

KOMISJA REKRUTACYJNA

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole listy kandydatów zakwalifikowanych.

Informację o zakwalifikowaniu do oddziału kandydat może uzyskać również za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Na platformę należy zalogować się indywidualnym loginem i hasłem.

Informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego udziela również sekretariat szkoły.

Nr telefonu 71 3158014; e-mail: sekretariat@zsptwardogora.pl

Przypominamy, że do 18.08.2020 r. do godziny 15:00 należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.