Nauczanie hybrydowe od 19 października 2020 r.

Aktualizacja: 

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w TWARDOGÓRZE

w roku szkolnym 2020/2021

 1. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze od 19 października 2020 r. obowiązuje nauczanie hybrydowe, tzn. część uczniów pracuje stacjonarnie, a część zdalnie:
  1. Uczniowie klas Technikum 1TP, 2TRg, 3TEg i 4TEg oraz uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia klas 2B, 2Bg i 3Bg uczestniczą w zajęciach stacjonarnych wg obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.
  2. Uczniowie klas Technikum 1TR i 2TR oraz uczniowie klasy 1B Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczą w nauczaniu mieszanym z zachowaniem dotychczasowego podziału na grupy. W pierwszym tygodniu uczniowie wymienionych klas przypisani w dzienniku do grupy pierwszej (tj. 1TR – gr. 1, 2TR – gr. 1, 1B – gr. 1) uczęszczają na zajęcia stacjonarne, a uczniowie przypisani do grupy drugiej (tj. 1TR – gr. 2, 2TR – gr. 2, 1B – gr. 2) mają kształcenie na odległość. W następnym tygodniu – zamiana grup.
  3. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych uczestniczą w konsultacjach stacjonarnie.
 2. Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły realizują nauczanie w tradycyjnej formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z Procedurą funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
  w Twardogórze w czasie pandemii.
 3. Uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zdalne na odległość obowiązują procedury nauczania zdalnego. Podstawowym narzędziem nauki zdalnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze jest dziennik elektroniczny mobiDziennik, a także platforma MS TEAMS.
 4. Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do codziennego weryfikowania informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym mobiDziennik. Dziennik ten stanowi podstawowe źródło informacji i kontaktu pomiędzy szkołą
  a uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi.
 5. Podczas pracy zdalnej rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość usprawiedliwiania nieobecności dziecka za pomocą wiadomości elektronicznej skierowanej do wychowawcy klasy, wysłanej z konta rodzicielskiego w dzienniku mobiDziennik.
 6. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. Uczestnictwo w lekcjach jest monitorowane przez nauczycieli i wychowawców poprzez sprawdzanie obecności na poszczególnych lekcjach, liczbę logowań oraz bieżącą pracę ucznia.
 7. Każda klasa odbywa zajęcia zgodnie z wyznaczonym planem lekcji.
 8. Podczas pracy w trybie zdalnym nauczyciele zobowiązani są do uwzględniania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach uczniów wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz do respektowania zaleceń wynikających z zaświadczeń lekarskich.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana poprzez wsparcie pedagoga odbywa się na platformie TEAMS lub podczas stacjonarnych spotkań ze specjalistą, we współpracy z wychowawcą klasy. Wszystkie spotkania odbywające się w szkole, powinny zostać wcześniej umówione telefonicznie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego mobiDziennik lub służbowej poczty nauczyciela.
 10. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 11. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zachęcani są do bieżącego kontaktu z wychowawcą klasy, w celu monitorowania postępów ucznia oraz w tworzeniu adekwatnych dostosowań edukacyjnych.
 12. Na czas pracy zdalnej zachowane zostają zajęcia rewalidacyjne. Będą one realizowane zgodnie z założeniami zawartymi w Indywidualnym Programie Terapeutyczno-Edukacyjnym ucznia. Zajęcia te mogą odbywać się wymiennie w formie stacjonarnej
  i online.
 13. Nauczyciele przesyłają materiały i zadania domowe za pośrednictwem dziennika mobiDziennik lub platformy TEAMS.
 14. W okresie pracy zdalnej obowiązują Przedmiotowe Zasady Oceniania, które uwzględniają specyfikę pracy zdalnej oraz zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 15. Wszelkie wątpliwości dotyczące formy, trybu lub treści nauczania uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni mogą na bieżąco konsultować z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz z wychowawcą klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego mobiDziennik.
 16. W przypadkach uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera i/lub Internetu, drogę komunikacji i realizacji nauczania na odległość określa wychowawca klasy. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wychowawcy o wystąpieniu przeszkód w realizacji kształcenia na odległość. 
 17. Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, szkoła zapewnia nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
 18. Podczas pracy zdalnej nauczyciele i uczniowie/rodzice zobowiązani są do uwzględniania przepisów wynikających z ustawy o RODO.
 19. W trakcie zajęć realizowanych w formie online, zabronione jest nagrywanie i/lub fotografowanie bez wiedzy i zgody prowadzącego oraz pozostałych uczestników lekcji.
 20. Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, którym zostały one udostępnione i nie powinny być rozpowszechniane w Internecie, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.
 21. W lekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby należące do danego oddziału lub grupy zajęciowej. Zabrania się udostępniania linków do zajęć osobom postronnym.

Harmonogram realizacji nauczania hybrydowego:

19.10.2020- 23.10.2020:

Nauczanie stacjonarne: 1TP, 2TRg, 1TR – gr. 1, 2TR – gr. 1, 3TEg, 4TEg, 1B – gr. 1, 2B, 2Bg, 3Bg

Nauczanie zdalne: 1TR – gr. 2, 2TR – gr. 2, 1B – gr. 2

Informacje na temat zmiany organizacji pracy szkoły są przekazywane na bieżąco przez dyrektora za pośrednictwem dziennika elektronicznego.