Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji, 

Nabór  nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23

 

Zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Powiat Oleśnicki, ul. J. Słowackiego 10. 56- 400 Oleśnica ogłasza otwarty nabór partnera w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w  ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, działanie 8.1 Dostęp do edukacji, nabór nr  FEDS.08.01-IZ.00-007/23.

 

 1. Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta  w Bierutowie

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta  w Bierutowie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 • Typy działań przewidziane do realizacji:

 

1) 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego, tj.:

 1. zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów oraz rozwijające umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI, innych rozwiązań cyfrowych oraz niezbędne na rynku pracy;
 2. organizacja staży uczniowskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności w sektorach ujętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030;
 3. doradztwo edukacyjno-zawodowe ;
 4. podjęcie lub zwiększenie współpracy szkół i placówek organizujących nauczanie zawodowe z uczelniami wyższymi w celu zwiększenia dostępności do najnowocześniejszych obszarów wiedzy oraz technik i technologii;
 5. podjęcie lub rozwój współpracy szkół i placówek organizujących nauczanie zawodowe z pracodawcami oraz ich otoczeniem;
 6. tworzenie klas patronackich;
 7. realizacja projektów w zakresie dualnego kształcenia zawodowego;
 8. kursy, szkolenia i inne formy wsparcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie kształcenia i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych;
 9. wyposażenie i/lub doposażenie szkół i placówek oświaty w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 10. adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 11. zwiększenie wykorzystania TIK i AI w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 12. wdrażanie nowych form i programów nauczania, w tym przedmiotów zawodowych, w szczególności wykorzystujących projektowanie uniwersalne, nauczanie metodą eksperymentu czy projektu;
 13. rozwój edukacji włączającej w tym wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych;
 14. wykorzystywanie rezultatów pozytywnie zwalidowanych projektów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i kształcenia zawodowego;
 15. kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, mi.in w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji, w tym wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI, w zakresie edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego, coaching, tutoring i mentoring, szkolenia branżowe u pracodawców, w szczególności w zakresie podnoszenia umiejętności w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.

2) 8.1.D Działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i uczniów:

 1. organizowanie i udzielanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i uczniów na każdym etapie edukacji;
 2. zajęcia integracyjne dla uczniów w szkole i poza nią;
 3. rozwijanie umiejętności uczniów, w szczególności komunikacji społecznej i wewnętrznej, refleksyjnego myślenia (w tym o sobie), obserwowania i rozpoznawania emocji oraz ich wpływu na organizm i zachowanie, radzenia sobie ze złością, sytuacjami trudnymi i stresem, itp.;
 4. zajęcia uczące postaw sprzeciwiających się dyskryminacji i stereotypizacji płciowej;
 5. zajęcia wzmacniające odporność psychiczną uczniów oraz z zakresu rezyliencji;
 6. zajęcia umożliwiające w sposób bezpieczny i świadomy poruszać się w świecie cyfrowym.
 7. 8.1.E Działania z zakresu edukacji ekologicznej:
 8. popularyzacja edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla dzieci/uczniów, kadry pedagogicznej i zarządzającej;
 9. zajęcia dla dzieci/uczniów, kadry zarządzającej i nauczycieli zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;
 10. kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;
 11. upowszechnienie i realizacja metod pracy z dziećmi/uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego i projektu ekologicznego.
 12. 8.1.F Działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM:
 13. realizacja zajęć w szkole lub poza nią popularyzujących, szczególnie wśród dziewcząt, nauki przedmiotów ścisłych, np. matematyki, robotyki, STEM,STEAM;
 14. wyposażenie i/lub doposażenie pracowni nauki ww. umiejętności w pomoce dydaktyczne;
 15. popularyzacja pracy projektowej w nauczaniu STEM,STEAM i robotyki.
 16. 8.1.G Rozwój sieci „szkół ćwiczeń – tworzenie, popularyzacja i rozwój już istniejących „szkół ćwiczeń”, w tym w szkolnictwie zawodowym.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

 

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie kształcenie zawodowego

 

 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

 

 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Powiat Oleśnicki
 2. Na podstawie decyzji Powiatu Oleśnickiego dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Powiatu Oleśnickiego nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. J. Słowackiego 10, 56- 400 Oleśnica, w  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.1” – decyduje data wpływu.
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 26.06.2023r., do godz. 15.00.

Informacje: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Oleśnica , dnia 05.06.2023 r


Nabór na partnera Powiat Oleśnicki – wersja pdf.